;

ANBI-gegevens

ANBI-gegevens van WilgaerdenLeekerweideGroep
WilgaerdenLeekerweideGroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut-Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling van onze organisatie
Je leven leiden op je eigen manier. Met soms wat ondersteuning. Als het kan, in je eigen omgeving. Met aandacht voor ieders verhaal. Professioneel en met respect. Ieder label heeft zijn eigen specialisatie. En waar nodig en gewenst, binden we onze expertise aaneen. Zo bieden we een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies.

We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

Beleidsplan en jaardocumentatie
Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren wij op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via www.jaarverslagenzorg.nl

Bestuur en beloningsbeleid
De dagelijkse leiding van WilgaerdenLeekerweideGroep is in handen van de Raad van Bestuur:

  • mevrouw I. van Bennekom-Stompedissel
  • de heer drs P.P.L. Zegveld MBA.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de Raad van Bestuur. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht:

  • mevrouw D.J.N.M. Curfs (voorzitter)
  • de heer J.M. Blok
  • de heer R. Wiedijk
  • mevrouw S.G.Y. De Clercq
  • de heer J. Lambriks
  • mevrouw M. Frijlink
  • de heer H. Luik

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Contactgegevens WilgaerdenLeekerweideGroep
Postbus: Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Bezoekadres: Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum
Telefoonnummer: 0229 - 57 68 88
E-mailadres: info@wlgroep.nl
Website: www.wlgroep.nl
KvK-nummer: 41231194
ANBI-nummer: 003100765
RSIN-nummer: 810197261

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.