;

WilgaerdenLeekerweideGroep

Je leven leiden op je eigen manier. Met soms wat ondersteuning. Als het kan, in je eigen omgeving. Met aandacht voor ieders verhaal. Professioneel en met respect. We bieden een complete lijn aan zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en advies.

We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

WilgaerdenLeekerweideGroep bestaat uit 9 verschillende organisatieonderdelen. Ieder organisatieonderdeel (label) heeft zijn eigen specialisme. Op de pagina Labels vindt u de verschillende onderdelen.

Bestuur en management

Er is een tweehoofdige raad van bestuur in de personen van mevrouw drs. Iris van Bennekom - Stompedissel en de heer drs. Paul Zegveld MBA. Zij leggen beiden verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Ze worden ondersteund en geadviseerd door een overkoepelend Managementteam, de bestuurssecretaris en medewerkers in de ondersteunende functies.

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het algemene reilen en zeilen van WilgaerdenLeekerweideGroep. Zij toetst of WilgaerdenLeekerweideGroep haar maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde wijze vervult. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur goed functioneert. De Raad van Toezicht is een klankbord voor de Raad van Bestuur en staat deze met raad terzijde. In een aantal gevallen worden besluiten van het bestuur door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan: het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen, de begroting en de jaarrekening, besluiten over vergaande samenwerkingsovereenkomsten en vastgoedovereenkomsten. De Raad van Toezicht functioneert volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode. U vindt hier de visie op toezichthouden van de Raad van Toezicht

Leden
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. Desirée Curfs – voorzitter
  • Mw. Marieke Frijlink
  • Mw. Els Jonker
  • De heer Harry Luik
  • De heer Ruud Wiedijk
  • De heer Jeroen Lambriks


Rooster van aftreden
De Raad van Toezicht  heeft een Rooster van aftreden opgesteld.

Honorering
Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO VVT, en CAO Gehandicaptenzorg.

Jaarverslag Raad van Toezicht
In dit jaarverslag 2020 vindt u een beknopte terugblik op de activiteiten, vergaderingen en besluiten e.d. van de Raad van Toezicht over 2020. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit verslag, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres

Informatie/Contact met de Raad van Toezicht
Wilt u een mail sturen naar de Raad van Toezicht? Dat kan. Het e-mailadres is Wilt u een mail sturen naar de Raad van Toezicht? Dat kan. Het e-mailadres is raadvantoezicht@wilgaerden.nl.

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.