Klokkenluidersregeling

Algemeen

WilgaerdenLeekerweideGroep heeft een regeling die ervoor zorgt dat medewerkers zonder gevaar voor hun rechtspositie een vermoeden van een misstand binnen of (mede) buiten de organisatie kunnen melden. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de misstanden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld en er passende maatregelen worden genomen.

De regeling staat op het intranet en is voor alle collega’s toegankelijk. Externe personen vinden hier de uitgebreide klokkenluidersregeling.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door verantwoordelijke personen van WilgaerdenLeekerweideGroep of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder kunnen leiden tot misstanden.

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de organisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling, daar waar de klachtenregeling niet in voorziet.

Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon medewerkers.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon medewerkers kan telefonisch plaatsvinden via de onderstaande telefoonnummers.
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding doen bij de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht en/of de vertrouwenspersoon medewerkers.
 4. De bestuurder en/of de vertrouwenspersoon medewerkers bevestigt de melding binnen één week aan de melder en informeert over het vervolg. Uiterlijk acht weken na de melding dient de melder bericht te ontvangen van de Raad van Bestuur over het inhoudelijk standpunt over de klacht. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht en/of vertrouwenspersoon medewerkers ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
 5. De Raad van Bestuur garandeert medewerkers die meldingen doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar positie binnen de organisatie, dan wel op zijn/haar carrière.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht en/of vertrouwenspersoon medewerkers ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
De Raad van Bestuur garandeert medewerkers die meldingen doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar positie binnen de organisatie, dan wel op zijn/haar carrière.

 

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen medewerkers:

Alma Visser 
a.visser2@wilgaerden.nl
06-12483493

Piet Dekker
p.dekker@leekerweide.nl
06-10027850

Externe vertrouwenspersoon:

Marjon Duits
06 - 24 332479
marjonduits@perspectief.eu
Wanneer Marjon niet aanwezig is, kunt u bellen met het algemene nummer van Perspectief 0341 - 438 700

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.