Leven in vrijheid

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Met passende zorg en ondersteuning die aansluit bij de zorgvraag helpen we onze cliënten hun eigen leven te leiden. Soms is het noodzakelijk om in het belang van onze cliënt, of de omgeving, zorg te verlenen waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is. Om de rechtspositie van de cliënten te versterken is er de Wet zorg en dwang.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) voor cliënten die gebruik maken van de WLZ. Deze wet heeft als doel om de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening te beschermen. Op die manier draagt de wetgever bij aan de kwaliteit van leven van de cliënten. De Wzd probeert de rechten van de cliënt te versterken door onder andere regels op te nemen over hoe omgegaan moet worden met onvrijwillige zorg en onvrijwillige opnames.
Onvrijwillige zorg is zorg waar de cliënt en of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is en zich verbaal of non-verbaal tegen verzet.

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat géén onvrijwillige zorg wordt geboden, tenzij onvrijwillige zorg de enige manier is om ernstig nadeel voor de cliënt zelf of zijn omgeving te voorkomen. Onvrijwillige zorg is altijd het laatste redmiddel. Er wordt gestreefd naar vrijwillige zorg waar de cliënt en vertegenwoordiger mee instemmen.

Het proces van besluitvorming over onvrijwillige zorg dat gezamenlijk wordt doorlopen, wordt het stappenplan genoemd. De cliënt en zijn vertegenwoordiger worden nauw betrokken bij het doorlopen van deze stappen (oftewel overlegmomenten).

 

Meer informatie

In de folder voor familie en vertegenwoordigers (onderaan deze pagina) staat meer informatie beschreven over de Wet zorg en dwang en wat dit voor de cliënt en jou betekent. Om de rechtspositie van de cliënten te versterken, is er de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en dwang. Als de cliënt of vertegenwoordiger vragen, zorgen of klachten hebben omtrent onvrijwillige zorg, dan kunnen zij terecht bij een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Zij werkt niet bij WilgaerdenLeekerweideGroep en kan op een laagdrempelige manier cliënten en hun vertegenwoordigers ondersteuning bieden op het gebied van de Wzd.

Hier vind je meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon Wzd en contactgegevens

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.