Organisatie

Onze missie
WLGroep zorgt ervoor dat iedereen in West-Friesland en omstreken deel uit kan (blijven) maken van de samenleving en zich hierin welkom en geaccepteerd voelt, zodat hij in verbinding met anderen en naar vermogen zijn leven naar eigen inzicht vorm kan (blijven) geven.

Visie
Iedereen is voor ons van waarde en mag er zijn.

Voor wie
We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. We delen met liefde onze expertise en ervaring. Want daar worden we allemaal beter van. En precies dát is ons doel. Samen kunnen we meer dan alleen.

WilgaerdenLeekerweideGroep bestaat uit 8 verschillende organisatieonderdelen. Ieder organisatieonderdeel heeft zijn eigen specialisme. Zie ook de pagina organisatieonderdelen.

Bestuur en management

Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat mevrouw Annette Fijn van Draat en mevrouw Renata Fideli. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht en worden ondersteund en geadviseerd door een overkoepelend Managementteam, de bestuurssecretaris en medewerkers in de ondersteunende functies.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het algemene reilen en zeilen van WilgaerdenLeekerweideGroep. Zij toetst of WilgaerdenLeekerweideGroep haar maatschappelijke functie op een goede en verantwoorde wijze vervult. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur goed functioneert. De Raad van Toezicht is een klankbord voor de Raad van Bestuur en staat deze met raad terzijde. In een aantal gevallen worden besluiten van het bestuur door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Denk bijvoorbeeld aan: het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan, de jaarplannen, de begroting en de jaarrekening, besluiten over vergaande samenwerkingsovereenkomsten en vastgoedovereenkomsten. De Raad van Toezicht functioneert volgens de principes van de Zorgbrede Governancecode. U vindt hier de visie op toezichthouden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw Desirée Curfs – voorzitter
  • Mevrouw Marieke Frijlink
  • Mevrouw Afien Spreen
  • De heer Harry Luik
  • De heer Jeroen Lambriks

Rooster van aftreden
De Raad van Toezicht  heeft een Rooster van aftreden opgesteld.

Jaarverslagen WilgaerdenLeekerweideGroep

Voor 2022: Klikt u hier voor de jaarstukken van WLGroep

Voor 2021: Klikt u hier voor het jaarverslag van WLGroep

Voor 2020: klikt u hier voor het jaarbeeld van WLGroep
                 voor het jaarverslag Raad van Toezicht klikt u hier

Zowel de Raad van Bestuur als de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO VVT, en CAO Gehandicaptenzorg''

 

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.