;

Cliënten

Bij WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) staat de cliënt voorop. Wij vinden het daarom ook vanzelfsprekend dat we luisteren naar cliënten en hun vertegenwoordigers als het gaat om zorg en welzijn.

Dat biedt ook kansen voor verbetering. We doen ons best om de zaken zo dicht mogelijk bij de cliënt te bespreken. Daar waar het ertoe doet. En waar dat kan, nemen we daar ook samen de noodzakelijke besluiten. Meepraten, meedenken en meedoen door cliënten, dat is voor ons de gewoonste zaak van de wereld.

Doel van de wet medezeggenschap

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018). Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten in o.a. de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Het doel van de wet is om de positie van de cliëntenraden te verstevigen. Door inspraak kunnen cliënten invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij hun eigen wensen en behoeften. Hier vindt u meer informatie vinden over de Wmcz2018.   

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De CCR is ontstaan na de fusie van Wilgaerden en LeekerweideGroep in 2020. Vanaf begin 2021 zijn de centrale cliëntenraden van Wilgaerden en Leekerweide gaan samenwerken. Eind augustus 2021 zijn de  raden samengevoegd tot één Centrale Cliëntenraad.

De CCR zet zich in voor de belangen van alle cliënten van WLGroep

Nieuwe medezeggenschapsstructuur

De door de fusie ontstane nieuwe medezeggenschapsstructuur vraagt nog enige tijd en ruimte om goed te worden ingevuld. De komende periode zetten we ons onder andere in om de medezeggenschap in de leefomgeving van de cliënten te brengen. In cliëntengroepsoverleg als het gaat om zaken die het dagelijks leven van een groep cliënten raken of in (soms nog op te richten) cliëntenraden op locaties of in de regio (extramuraal).  

Samenstelling en vergadering

De CCR heeft veertien leden. Dit zijn cliënten, cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers. Er zijn drie commissies: Commissie Verstandelijk Gehandicapten (VG), Commissie Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en Commissie Extramuraal. De CCR heeft een onafhankelijk voorzitter. Cliëntenraadsleden worden ondersteund door een cliëntondersteuner.  De CCR wordt in zijn werk ondersteund door een ambtelijk secretaris.

  • De CCR heeft zes keer per jaar een vergadering en hierop volgend ook zes keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder(s) van WLGroep.
  • De leden van de CCR zijn ook lid van een van de drie commissies en veelal gekoppeld aan een van de locaties van WLGroep.
  • Regelmatig zijn zij ook het aanspreekpunt voor een cliëntenraad zonder vertegenwoordiger in de CCR. Om goed te weten wat op die locaties speelt, hebben ze regelmatig contact met die cliëntenraden of wonen ze vergaderingen bij.

Het werk van de CCR

De CCR wil meepraten, meedenken en meedoen (beslissen). De raad adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd en neemt beslissingen over nieuw beleid. De raad heeft verschillende functies en rollen. Daarbij kunt u denken aan:

de antenne. Cliëntenraden horen wensen en klachten. Dit kunnen signalen zijn die zij aan de orde kunnen stellen.
de adviseur. Cliëntenraden hebben adviesrecht en instemmingsrecht en kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren.
de waakhond. Cliëntenraden letten erop dat de zorgaanbieder doet, wat hij moet doen en dat hij dit op de juiste manier doet. Dit houdt in dat cliënten de zorg krijgen die is afgesproken en aansluit op wat cliënten willen.
de tolk. Cliëntenraden vertalen wensen en behoeften van mensen die zorg krijgen.

Meepraten?

Als lid van een cliëntenraad komt u op voor de belangen van cliënten. Een belangrijke taak. Wilt u meedenken en meepraten over welzijn en beleid, dan komen wij graag met u in gesprek. Ervaring in de medezeggenschap is niet nodig. U doet het werk vrijwillig en u ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding en eventuele reiskostenvergoeding. Heeft u interesse, neemt u dan contact op door een e-mail te sturen aan centraleclientenraad@wlgroep.nl. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

WilgaerdenLeekerweideGroep  | Postbus 1 |1687 ZG Wognum| 0229 57 68 68 | www.wlgroep.nl | centraleclientenraad@wlgroep.nl

Downloads   

Jaarverslag 2021